Informator o radu

Informator o radu Specijalne bolnice za rehabilitaciju ” Banja Kanjiža” je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/2021) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti (“Sl. glasnik RS“ br. 10/22 od 28.1.2022.). Informator se može pogledati na sledećem linku:

https://informator.poverenik.rs/naslovna