Oglas za posao

Na osnovu Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) i člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br. 96/2019)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANjA KANjIŽA“ RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

Jednog (1) pomoćnog kuvara, za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja restorana i kuhinje , na određeno vreme – za puno radno vreme, za period do dve (2) godine, sa opisom poslova koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u SBR „Banja Kanjiža“
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa ( stručna sprema / obrazovanje ):

  • srednje obrazovanje 3. stepena ugostiteljskog, prehrambenog ili drugog smera
  • osnovno obrazovanje i radno iskustvo na poslovima radnog mesta pomoćnog kuvara
    Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju
  • fotokopiju lične karte

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja na web sajtu Ministarstva zdravlja RS Oglas je objavljen i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti postavljeno na oglasnu tablu Specijalne bolnice koja se nalazi u prostorijama iste, te na web stranici SBR „Banja Kanjiža“.
Oglas traje do 20.05.2022.god.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu poštom ili lično:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
NARODNI PARK BB
24420 KANjIŽA
sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za pomoćnog kuvara“

v.d.direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić,dipl.ecc.master