BANJA KANJIŽA

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

MEDICINA

Lečenje i rehabilitacija

U SBR „Banja Kanjiža“ uz pomoć blagodeta prirodnog lekovitog faktora-termomineralne vode i peloida,kao i savremenih terapijskih procedura iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije lečimo:

Karakteristika vode i blata

Mineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidrokarbonatno-jodno- bromidno-sulfidno-alkalnu hipertermnu vodu. 

Koristi se kao pomoćno lekovito sredstvo u terapijama, kao i u rekreativne svrhe. 

Dubina bušotine je 1.140 m, a temperatura vode je 67º C. 

Mineralne vode ovakvog sastava sreću se na širem području Panonske nizije ( Vojvodina, Mađarska, Slovenija)

Balneoterapije

Lekovito blato primenjuje se u vidu pakovanja-oblaganja,temperature 38-42 stepena u trajanju od 20 min. i u vidu blatne kupke temperature 46 stepeni u trajanju od 5-15 min zavisno od individualnog osećaja.

Ovaj vid terapije daje izvanredne rezultate kod degenerativne bolesti zglobova i kičmenog stuba,vanzglobnog reumatizma kao i kod povređenih osoba.

Termomineralna voda se koristi kroz: biserne kupke,hidrogalvanske kupke,podvodnu masažu i podvodnu ekstenziju koja se kod nas koristi već četvrtu deceniju a smatra se jedinstvenim načinom lečenja u Srbiji.

Podvodna ekstenzija se primenjuje radi ublažavanja ili otklanjanja tegoba posledice degenerativne bolesti kičmenog stuba. 

Elektroterapija

Lečenje bolnih stanja električnom strujom sprovodi se primenom različitih vidova elektroterapije. 

Vreme terapije je individualno u zavisnosti od propisane dijagnoze ili je propisano za pojedine oblike struja.

Galvanska struja 

Indikacije za primenu galvanske strukture:

- artroze, artritis ( bolna kolena, kukovi, zglobovi šake) 
- cervikalni i lumbalni sindrom 
- posttraumatski otoci i hematomi, distorzije, distenzije 
( povrede mekih tkiva )

Magneto terapija

Primena elektromagnetnog polja u terapijske svrhe sprovodi se putem : 
-niskofrekventnog magnetnog polja 
-visokofrekventnog magnetnog polja 

Magnetoterapija smanjuje otoke,zapaljenje i bol,ubrzava zarastanje rana,srastanje koštanih preloma i regeneraciju tkiva kod povreda....

Kineziterapija 

Je jedna od najvažnijih mera medicinske rehabilitacije pacijenata. Kineziterapija je lečenje pokretom,a cilj je uspostavljanje optimalnog funkcionisanja, očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom. 

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogoći oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

T-Care

T-Care terapija ima sjajan učinak kod sportskih povreda,artritisa,lumbalgije,išijalgije,bolova u vratu,mišićnih lezija,povreda ligamenata,lezija tetiva,oporavak nakon operacije. T-Care aparat ima analgetski i termalni efekat,čime se postiže lokalna hipertermija i prokrvljenost tkiva,čime je sam proces lečenja i oporavka znatno ubrzan.

Horizontalna terapija 

Podrazumeva primenu srednje frekventnih struja sa izrazitim analgetskim i biostimulativnim efektom. Vreme aplikacije je 25 minuta. 

Ima široko polje primene...od raznih vidova reumatizma,postraumatska stanja,osteoporoza,metaboličkih promena,poremećaja cirkulacije i slično... .

Dijagnostičke usluge

Merenje  gustine koštane mase 

ŠTA JE OSTEOPOROZA? Osteoporoza je sistemska bolest koštanog metabolizma. Generalizovano, progresivno oboljenje skeleta dovodi do smanjenja koštane snage (kvaliteta kosti i koštane mase). Najčešće se manifestuje u involutivnoj formi tzv. postmenopauzalna, presenilna ili senilna osteoporoza, ali u zadnje vreme sve više se ispoljava i u sekundarnom obliku, što je posledica bolesti drugih organskih sistema ili jatrogeno izazvana, odnosno usled korišćenja izvesnih lekova (npr. kortikosteroida). 

KABINET ZA OSTEOPOROZU U BANJI KANJIŽA 
Od 1. oktobra 2006. godine počeo je sa radom Kabinet za osteoporozu u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Banja-Kanjiža". Opremljen je Hologic Explorer osteodenzito- metrom, kojim radi tim lekara specijalista. Osim utvrđivanja gustine koštane mase, sprovodi se i sveobuhvatno savetovanje pacijenata u cilju prevencije bolesti, lečenje, kao i njihovo praćenje (laboratorijsko utvrđivanje koštanih markera).

EMNG

Elektromioneurografija (EMNG) je elektrodijagnostička metoda za ispitivanje stanja neuromišićnog sistema, kojom možemo precizno utvrditi da li postoji oštećenje perifernih nerava i mišića i njihove funkcije, a ako postoji, nalaz nas može uputiti na uzrok , ali i stepen oštećenja, a time i na prognozu za oporavak funkcije. Kod oštećenja vratnih ili leđnih korenova (cervikobrahijalgije i lumboishialgije), 

EMNG pregledom ćemo utvrditi da li postoji akutno oštećenje nerava, koliko su oni ugroženi i da li je potrebna dalja dijagnostika ili, eventualno, konsultacija neurohirurga.